Akylly rozetka SIMATOP S1 ýekeje wilka “A” görnüşli “USB” bilen işleýär

Gysga düşündiriş:

Haryt: UK / EU / FR / IT üçin akylly rozetka
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 100-240V
Bahalandyrylan tok: 10A ýa-da 16A
Maks.Powerük güýji: 2400W / 3840W
Giriş ýygylygy: 50 / 60Hz
Ölçegi: Angliýa 108 (L) * 53 (W) * 66 (T) mm
.B 110.5 (L) * 53 (W) * 80 (T) mm
FR 110.5 (L) * 53 (W) * 80 (T) mm
IT 110.5 (L) * 53 (W) * 62 (T) mm Model belgisi: S1
Simsiz standart: WIFI 2.4GHz b / g / n
USB çykyşy: 5V / 2A


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

S1-leeke-plug-USB -01 bilen
S1-leeke-plug-USB -05 bilen

Aýratynlyklary

• “Amazon Alexa” bilen ECHO ses dolandyryşy üçin işleýän ajaýyp we ajaýyp dizaýn, akylly telefonyňyza ýönekeý basmak bilen durmuşyňyzy has aňsatlaşdyrýar.
• bilen işleýärGoogle Homeakylly telefonyňyza ýönekeý basmak bilen durmuşyňyzy has aňsatlaşdyrýan Google Assistent ses dolandyryşy üçin.
Akylly öý merkezi ýokzerur - jübi telefon programmasy arkaly tertipleri we tertipleri düzüň.
• SIMATOP akylly wilka a2.4 GGs Wi-Fitor, diňe içerde ulanmak üçin.

S1-leeke-plug-USB -02 bilen

Programma ssenarileri

1. Gyşyň sowuk günlerinde turmak kyn.
Bedatylýan otagyňyzda, ýaşaýyş otaglaryňyzda ýa-da bagyňyzdaky yşyklandyryş setirlerinde bolsun, diwardaky yşyklary öçürmek üçin düşekden çykyp, bizar edip bilersiňiz.
Indi hökman däl, hatda diwar rozetkasy hem elýeterli däl, programmaňyzdaky wirtual düwmä basyp bilersiňiz.

2. Janköýer, nemlendiriji, suw dispenseri, çyralar, mikrotolkun peçleri we başgalar ýaly enjamyňyzy kesgitlän wagtyňyz açyň, enjamyň hasaplaýyş aýratynlygy bilen hiç wagt güýjüňizi sarp etmäň.

3. Tüwi bişiriji ýa-da şireli üçin taýmer düzüň, şonuň üçin irden turanyňyzda hemmesi taýýar, elektrik tygşytlamak üçin az sarp edilýär

4. Otagyňyzyň hemme ýerinde dürli görnüşli arkan ýeňil elektrik enjamlaryny uzakdan we el bilen işlediň, dakmak we aýyrmak kynçylygy ýok.Indi gije ýatjak bolanyňyzda gündelik işiňizde birnäçe ädim tygşytlap bilersiňiz.

5. Easyönekeý gurnama: Bir gezek şol bir WiFi birikdirilenden soň, ähli sazlama işleri ýerine ýetirilýär.Öýüňizden uzakda bolsaňyz, simsiz WiFi ýa-da GPRS ulgamynda bolsaňyz, elektronikany aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz.Jaýyňyzy tertip boýunça işledip pul tygşytlaň

Spesifikasiýa

Haryt: UK / EU / FR / IT üçin akylly rozetka Model belgisi: S1
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 100-240V Simsiz standart: WIFI 2.4GHz b / g / n
Bahalandyrylan tok: 10A ýa-da 16A USB çykyşy: 5V / 2A
Maks.Powerük güýji: 2400W / 3840W Simsiz energiýa sarp edilişi: ≤0.8W
Giriş ýygylygy: 50 / 60Hz Zemin: Standart toprak
Ölçegi: Angliýa 108 (L) * 53 (W) * 66 (T) mm Simsiz ýygylyk: 2.412-2.484GH
.B 110.5 (L) * 53 (W) * 80 (T) mm
FR 110.5 (L) * 53 (W) * 80 (T) mm
IT 110.5 (L) * 53 (W) * 62 (T) mm

Arza

M3-bir plug-USB -03 bilen
M3-bir plug-USB -04 bilen
S1-leeke-plug-bilen-USB_06
S1-leeke-plug-USB -07 bilen

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler