Tuya Wifi bag çyrasy, IP65 Suw geçirmeýän RGBW reňkiniň üýtgemegi, gurlan taýmer, meýilnama, aýdym-saz sinhrony, 2.4GHz

Gysga düşündiriş:

Haryt: “WiFi” açyk açyk yşyk
Model belgisi: ODL30
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: DC 12V
Material: Alýumin garyndy jaýy
RGB 16 million reňk
RGBW akylly birleşdirijisi bilen
Kuwwaty: 3W * 4pc = 12W, suw geçirmeýän, IP65
Kuwwatly adapter: 12V / 1A, 1 metrlik kabel gurşun
Simsiz standart: IEEE 802.11 b / g / n
Simsiz ýygylyk: 2.4G

Tuya akylly RGBW açyk landşaft yşyklandyryşy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ODL30_01

Bu element hakda

1. Programmany Google Play ýa-da App Store-a göçürip alyň.Programmany açyň we eýwan çyrasyna gözegçilik ediň.Gapysyz ýönekeý operasiýa.

2. Reňkleriň köpüsi: Täze we gyzykly zatlary saklamak üçin saýlamak üçin 16 milliondan gowrak reňk, hemmesi bir aňsat smartfon programmasy tarapyndan dolandyrylýar.Bu yşyklar mümkin bolan reňkleri saýlamaga mümkinçilik berýändigini ýadyňyzdan çykarmaň, hawa hatda ak, her set şnurundaky 4 çyranyň hemmesi bir reňkde saýlanar.

3. Topar dolandyryş funksiýasy arkaly her gazon çyrasyny başga reňkde üýtgedip bilersiňiz.LED gazon çyralary aýdym sazynyň ritmine görä reňkini üýtgedip biler.Bu funksiýanyň 2 reesimi bar: programmada saz çalmak (programma tanamak ulgamy aýdym-saz faýly) ýa-da programma töweregindäki sazlary diňlemek.

4. Wagtlaýyn funksiýa: RGBW LEDbag ünsiwagt bellemek funksiýasy bar, guraly belli bir wagtda awtomatiki açmak ýa-da öçürmek üçin düzüp bilersiňiz.Transformatorda gurlan taýmer funksiýasy, ony düzmek we ýatdan çykarmak aňsat.Islän wagtyňyz rozetka taýmeriniň zerurlygy bolmazdan awtomatiki usulda açylar we öçüriler.Programmanyň içindäki reňk dem almak, aýdym-saz tansy we sirkad ritmi ýaly köp aýratynlyk.

5. Içerde gaty amatly /açyk meýdandasahna yşyklandyryşy, diwar ýuwujy we peýza. Yşyklandyrylyşy.Toýlar, baýramçylyklar, oturylyşyklar, baglar, peýzaapeslar, interýerler, daşarky görnüşler, myhmanhanalar we köçe bezegleri ýaly bezeg atmosferasy bolan ýerlerde giňden ulanylýar.

6.IP65 Suw geçirmeýän: Açyk çyranyň IP reýtingi 65 bolup, ýokary hilli, çydamly materiallary ulanýar.Suw çyralary -13 ° F-dan 40 ° C-e çenli temperaturada işläp biler we güýçli ýagyş, gar ýa-da güýçli gar ýaly howa şertlerine çydap biler.Bagyňyz, eýwanyňyz, ýörelgesiňiz, eýwanyňyz, paluba ýa-da ulag ýoluňyz we ş.m. üçin ajaýyp açyk yşyklandyryş we ajaýyp bezeg yşyklandyryşy.

Arza

Tuya-Wifi-bag-ýagtylyk-jikme-jiklikler
ODL30_03
ODL30_04
ODL30_05
ODL30_06
ODL30_07
https://youtu.be/BhXEFUoFKps

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler