Tuya Wifi LED lampa, Ölçegli köp reňkli RGBW, Alexa, Google Home bilen gabat gelýär

Gysga düşündiriş:

Haryt: WIFI LED lampalar
Model belgisi: L2
Giriş naprýa .eniýesi: AC120 ~ 240V
Material: PC + alýumin garyndysy
Çyranyň güýji: 8W
Ightagtylygy: 600LM
Reňk: RGB + W.
Iş wagty:> 20,000 sagat
Ulgam goldawy: Android / IOS
Simsiz ýygylyk: 2.4G
Ölçegi: 60 (D) * 115 (H) mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

L2_01

Bu element hakda

1. Akylly APPUzakdan dolandyryş: Diňe 2.4 GGs Wi-Fi (5 GGs däl).Mugt programma bilen islän wagtyňyz gara lampalaryňyzy islendik ýerden dolandyryň. Akylly çyralaryňyzy öçüriň ýa-da öçüriň, hatda uzakda bolsaňyzam öýde kimdir biri ýaly görünýär.

2. HUB GEREK BOLANOK: WIFI bar bolsa, indi yşyklandyryşyňyzy smartfonyňyz bilen dolandyryp bilersiňiz.Bu akylly goşuňLED lampaMugt WIFI programmasyna we telefonyňyzy / planşetiňizi uzakdan dolandyrmak hökmünde ulanyň.

3. Eller mugtSes dolandyryşy: Amazon Alexa we Google Home Assistent arkaly sesiňiz bilen lampany el bilen dolandyryň.Elleriňiz dolup ýa-da garaňky otaga giren wagtlar üçin ajaýyp, diňe “Alexa, Ro Christmasdestwo çyralarymy ýakyň” ýaly öý çyralaryny ýakmak üçin ýönekeý ses buýrugy beriň. “Heý google, çyralary 80% öçüriň. ".

4. Köp reňkli we ak reňkli ak: 16 million reňk we aklary sowatmak üçin ýyly (2700K-6500K).Halaýan ýagtylyk effektleriňizi dörediň we ýagtylygy zerur bolanda sazlaň.Hallowin bezegleri, Ro Christmasdestwo bezegleri, Şükür güni, doglan gün dabaralary, dynç alyş bezegleri üçin ajaýyp.“Treatlife” akylly lampa size tükeniksiz yşyklandyryş mümkinçilikleri berýär.

5. Iş tertibi we toparlaýyn gözegçilik: Gara çyraňyzy islän wagtyňyz awtomatiki öçürmek we öçürmek üçin taýmer ýa-da tertipleri ulanyň, meselem, irden günüň dogmagy bilen ýumşak öwüşgin bilen oýanmak. Şeýle hem enjamlary paýlaşyp bilersiňiz, ähli çyralaryňyzy dolandyrmak üçin topar döredip bilersiňiz. şol bir wagtyň özünde.

6. Köp sahnaly maksatlar: Öňünden kesgitlenen dürli sahna reesimleri bilen, dürli gijeler, şol sanda kino gijesi, kokteýl oturylyşygy, okamak, ýygnak, dynç alyş we ş.m. ýaly ajaýyp atmosfera ýetmek üçin iň gowy yşyklandyryş effektlerini DIY edip bilersiňiz. durmuşyňyzy has reňkli ediň.

L2_02

Arza

Tuya-Wifi-LED-lampa-lampa-jikme-jiklikler1
L2_08
L2_05
L2_06
L2_07

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler